Algemene Jaarvergadering (verplaatst naar 5 juni)

 • Herpt
 • Events
 • Algemene Jaarvergadering (verplaatst naar 5 juni)

Geachte inwoners van Herpt,

hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt op maandag 5 juni 2023 om 20.00 uur in het Dorpshuis Herpt.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 10 mei 2022.
 3. Financieel verslag van het boekjaar 2022.
 4. Verslag van de Kascontrolecommissie over het jaar 2022.
  Benoeming van een nieuw lid voor de Kascommissie voor het boekjaar 2023.
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Jan van Iersel.
  Het bestuur draagt Koos Suylen en Erika van Pinxteren voor om te worden gekozen als bestuurslid voor de Stichting Dorpshuis Herpt.
  Kandidaten bestuurslid voor de Stichting Dorpshuis Herpt kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.
  PAUZE
 6. Beleidsvoornemens.
 7. Ontwikkelingen Pastorie en Kerk.
 8. De samenstelling van de Stuurgroep voor het seizoen 2023.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.
Event Details