Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt

 • Herpt
 • Events
 • Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt

Geachte inwoners van Herpt,
hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt op dinsdag 10 mei 2022 om 20.30 uur in de voormalige kerk Herpt.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 8 juli 2021.
 3. Financieel verslag van het boekjaar 2021.
 4. Verslag van de Kascontrolecommissie over het jaar 2021. Benoeming van een nieuw lid voor de Kascommissie voor het boekjaar 2022.
 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Margot van der Staak en Judith Baas.
  Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden, maar twee extra bestuursleden zijn zeer welkom om taken te verdelen en opvolging te regelen.
  Onze kernwoorden: sociaal, gemeenschap, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en huiskamer van het dorp.
  Kandidaten voor deze functie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris.PAUZE
 6. Beleidsvoornemens.
 7. Stand van zaken werkgroep Dorpshuis Herpt 2.0/ Kerk en Parochie.
 8. De samenstelling van de Stuurgroep voor het seizoen 2022.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Secretariaat: Margot van der Staak
E-mail: secretaris@dorpshuisherpt.nl

Event Details