Duurzaamheid

Op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Herpt

Wat is het doel?

Sinds medio 2017 is binnen de dorpsraad Herpt een werkgroep Duurzaamheid actief. Het doel van de werkgroep is om te zorgen dat ons dorp duurzaam en klimaatbestendig wordt. We nemen daarbij een breed perspectief: natuur, energie en duurzaamheid. Het uitgangspunt is dat de bewoners gezamenlijk bepalen hoe ons dorp en de omgeving op de lange termijn willen inrichten, en dat we als werkgroep dit proces ondersteunen door mensen bij elkaar te brengen, te inspireren en te zorgen dat er een plek is waar ideeën en initiatieven samen komen. De werkgroep Duurzaamheid wil graag individuele, lokale en regionale oplossingen met elkaar verbinden.


Wat is er tot nu toe gebeurd?

Omdat ons uitgangspunt is dat we starten bij wat bewoners belangrijk vinden en willen oppakken, moeten we daar eerst zicht op krijgen. Daarom is er een aantal activiteiten georganiseerd:

In september 2018 is de film ‘Before the Flood’ vertoond. Hierbij zijn ruim 40 Herptenaren aanwezig geweest. Vervolgens hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over wat we belangrijk vinden in het dorp.

  • In september 2018 is de film ‘Before the Flood’ vertoond. Hierbij zijn ruim 40 Herptenaren aanwezig geweest. Vervolgens hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over wat we belangrijk vinden in het dorp.
  • In oktober 2018 is in het dorpshuis een inspiratieavond gehouden en is met de deelnemers verkend welke onderwerpen we belangrijk vinden zoals: natuur en biodiversiteit, energie, mobiliteit etc. Op deze avond is ook geïnventariseerd wie interesse had om deel te nemen aan de workshops ‘Klimaatgesprekken’.
  • In de periode eind 2018 tot begin 2019 hebben ‘Klimaatgesprekken’ plaatsgevonden. Tijdens een aantal avonden zijn diverse onderwerpen in de diepte besproken door een groep zeer betrokken inwoners.
  • In 2019 lag de focus op het verkennen van de mogelijkheden. In diverse workshops (geïnitieerd door Beyond Scope) hebben experts presentaties verzorgd (zie rechterkolom voor downloads of linkjes om de presentaties terug te kijken). De bevindingen zijn samengevat in de Nieuwsbrief van November 2019.
  • In 2020 hebben we met de opgedane kennis en de feedback van de inwoners gewerkt aan een integrale visie. In drie workshops (geïnitieerd door House of Progress) zijn de uitgangpunten gedefinieerd en is een ‘praatplaat’ gemaakt om het gesprek met de inwoners van Herpt aan te gaan. De praatplaat en een overzicht van vervolgacties op korte en langere termijn zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van November 2020.

Waarom doen we dit

We geloven dat een duurzaam en klimaatbestendig Herpt bijdraagt aan ons woongenot op de korte en de lange termijn – dus we willen het zelf. Maar het is ook nodig: in het nationaal klimaat- en energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor de verduurzaming van Nederland. Ook de inwoners van Herpt moeten aan de slag en stappen gaan zetten op het gebied van onder andere de verduurzaming van de energieopwekking en extra energiebesparing.

De gemeente Heusden heeft een aantal visies en kadernotities gemaakt voor duurzame energie (zie https://www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/energie/). Daarin staan onder andere de plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie via windturbines en zonnevelden. Ook op regionaal niveau werken gemeenten samen met provincie en waterschappen aan de energietransitie. Via de Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS). Onze gemeente werkt samen in de Regio Hart van Brabant.
In de REKS is een voorkeur neergelegd om in het noorden van de gemeente Heusden zonnevelden en windturbines te realiseren. Met andere woorden: de verschillende plannen op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen grote impact hebben op de leefomgeving in Herpt.

We kunnen afwachten tot de plannen in een vergevorderd stadium zijn en dan reageren. We kunnen ook proactief zelf verkennen welke mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen en klimaatbestendig maken van Herpt – en gezamenlijk een integrale visie maken waarin natuur én energie én duurzaamheid een plek krijgen. We willen daarin ook verkennen wat we op individueel (bijvoorbeeld zon op eigen dak), lokaal (bijvoorbeeld gezamenlijk investeren in zon op stallen en loodsen) en regionaal (bijvoorbeeld warmtewinning uit water van ’t Oude Maasje of de Bergsche Maas) kunnen doen.


Waar staan we nu?

De ‘praatplaat’ visualiseert de belangrijkste elementen en uitgangspunten voor een klimaatbestendig en duurzaam Herpt. De werkgroep Duurzaam Herpt gaat graag met de inwoners van Herpt in gesprek om vast te kunnen stellen of zij zich kunnen vinden in de geformuleerde uitgangpunten en of zij mee willen doen aan de vervolgacties.

Herpt u mee?

De komende tijd gaan we actief aan de slag met vervolgacties, zie de nieuwsbrief voor details.

We kondigen specifieke acties aan via huis-aan-huis flyers en op deze website. We hopen u straks (weer) te ontmoeten!

Stel u vragen, maak uw opmerkingen en/of deel uw ideeën met de werkgroep Duurzaam Herpt via [email protected]
Via dit mailadres kunt u zich ook op de digitale mailinglijst laten zetten. Stuur uw naam en adres aan ons door.

Samenwerking gemeente en Klimaatplein Heusden

De werkgroep Duurzaamheid werkt samen met de duurzaamheidswerkgroepen in de andere kernen in de gemeente via het Klimaatplein Heusden en de gemeente Heusden.

Ondersteuning vanuit project SMILE

De gemeente Heusden is partner in het project SMILE (Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad Midden-Brabant) waarin meerdere gemeentes partner zijn. Het doel van het SMILE-project is om energie-innovaties te realiseren door interactie met inwoners zodat de oplossingen passen in hun eigen belevingswereld.
Dit initiatief geldt als een uitstekend voorbeeld voor een door de overheid gewenste bottum up-aanpak.

Reden waarom ons de kans is geboden actief deel te nemen aan het SMILE-project. De werkgroep maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verkennen van de mogelijkheden voor Herpt en het maken van de omgevingsvisie. De ondersteuning door Beyond Scope en House of Progress is door het project gefinancierd. Herpt heeft in SMILE een streepje voor omdat de initiatieven echt vanuit de bevolking zelf zijn gekomen – en niet zijn “ingefluisterd” door bijvoorbeeld de lokale overheid. De gemeente Heusden omarmt onze aanpak ook vanuit het streven om de dromen van inwoners mogelijk te maken.

Latest Events
november 20, 2021
Maoskesdam 11-11 Bal
november 12, 2021
Speurtocht in Herpt
oktober 24, 2021
Vlinders in hun omgeving
oktober 13, 2021