Duurzaamheid

Nieuwsbrief:

Presentatie gemist? Download ze hier:

 

Of kijk het terug:

Flyers van alle activiteiten

 • Workshops in kader van project SMILE
 • Opstarten van de commissie duurzaamheid

Outputpacks

Project SMILE

Op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Herpt

Wat is het doel?

Sinds medio 2017 werkt de commissie Duurzaamheid als onderdeel van de Dorpsraad Herpt aan diverse onderwerpen in het kader van een klimaatbestendig en duurzaam Herpt. Hierbij staan verhoging van de biodiversiteit, behoud van het landschap en zelf de regie houden voorop. We kijken hoe we zelfvoorzienend, klimaatbestendig en CO2-neutraal kunnen worden door een mix van oplossingen, die draagvlak hebben bij de bewoners van Herpt.

We nemen daarbij zelf geen standpunt in over onderwerpen die directe impact hebben op onze leefomgeving (zoals grootschalige energieopwekking door middel van windturbines of zonnevelden). Wat we wel doen is zo goed mogelijk objectieve kennis en informatie verzamelen over de voor- en nadelen van dergelijke oplossingen en deze aan de inwoners beschikbaar stellen, zodat zij hun eigen mening kunnen vormen. We houden in de gaten wat er speelt op gemeentelijk (Heel Heusden Duurzaam) en regionaal (de Regionale Energie- en Klimaat Strategie – REKS) niveau, zodat we de dorpsraad en de inwoners van Herpt kunnen informeren.

Voor onderwerpen die geen directe impact hebben op onze leefomgeving, maar wel bijdragen aan onze doelstellingen, organiseren we diverse activiteiten voor de bewoners van Herpt. We willen daarmee bereiken dat duurzaamheid een positief en leuk onderwerp is, waar Herptenaren samen mee aan de slag gaan.

We hebben een viertal werkgroepen in onze commissie Duurzaamheid, elk met hun eigen plannen voor 2022:

 • Biodiversiteit en dorpsnatuur
  Deze werkgroep zal zich in het jaar 2022 bezighouden met de uitvoering van het project Dorpsnatuur dat zicht richt op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant. We zijn het jaar gestart met de actie gratis fruitbomen. Verder hebben we op de rol staan; inheemse plantenpakketten vlinders, advies van een tuinconsulente vogels, aandacht voor egels, omvormen openbaar plantsoen, aandacht voor vleermuizen en bouwen van insectenhotels
 • Aquathermie en warmtetransitie
  In 2021 is er contact geweest met de gemeente over een haalbaarheidsonderzoek. In 2022 zal dit contact worden gecontinueerd en hopelijk worden uitgebouwd.
 • Isoleren en energiebesparen
  Door de corona maatregelen kon de workshop over isoleren helaas niet doorgaan. Zodra de maatregelen het toestaan zullen we alsnog deze workshop organiseren. We kunnen dan samen kijken wie welke maatregelen wil gaan nemen, en of we samen kunnen optrekken zodat we elkaars kennis en ervaring kunnen meenemen – want wat we samen doen hoeven we niet alleen te doen.
 • (Kleinschalige) opwekking van zon- en windenergie
  We willen in 2022 polsen of we een gezamenlijk project kunnen initiëren voor zon op de grotere daken in Herpt. We zullen daarvoor een kleine haalbaarheidsstudie doen, en de interesse in het dorp voor zowel het aanbod als de vraag peilen.

De Dorpsraad is de overkoepelende organisatie die (waar en wanneer nodig) peilt wat de mening van het dorp is voor onderwerpen die impact hebben op onze omgeving – zoals windparken en/of zonneweides – ook omdat dit altijd integraal bekeken moet worden (in samenhang met gezondheid, verkeer, wonen etc.). De commissie Duurzaamheid brengt haar kennis via de Dorpsraad in – bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie die de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente wil maken. Sjuul van der Pol vertegenwoordigt de commissie Duurzaamheid in de coördinatiecommissie van de Dorpsraad.


Wat is er tot nu toe gebeurd?

Omdat ons uitgangspunt is dat we starten bij wat bewoners belangrijk vinden en willen oppakken, moeten we daar eerst zicht op krijgen. Daarom is er een aantal activiteiten georganiseerd:

 • In september 2018 is de film ‘Before the Flood’ vertoond. Hierbij zijn ruim 40 Herptenaren aanwezig geweest. Vervolgens hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over wat we belangrijk vinden in het dorp.
 • In oktober 2018 is in het dorpshuis een inspiratieavond gehouden en is met de deelnemers verkend welke onderwerpen we belangrijk vinden zoals: natuur en biodiversiteit, energie, mobiliteit etc. Op deze avond is ook geïnventariseerd wie interesse had om deel te nemen aan de workshops ‘Klimaatgesprekken’.
 • In de periode eind 2018 tot begin 2019 hebben ‘Klimaatgesprekken’ plaatsgevonden. Tijdens een aantal avonden zijn diverse onderwerpen in de diepte besproken door een groep zeer betrokken inwoners.
 • In 2019 lag de focus op het verkennen van de mogelijkheden. In diverse workshops (geïnitieerd door Beyond Scope) hebben experts presentaties verzorgd (zie rechterkolom voor downloads of linkjes om de presentaties terug te kijken). De bevindingen zijn samengevat in de Nieuwsbrief van November 2019.
 • Daarnaast hebben we in de herfstvakantie van 2019 de actie ‘eikenprocessierups’ gehad, waarin we bollen hebben geplant en nestkastjes hebben getimmerd met de kinderen van Herpt, om de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te bestrijden.
 • In 2020 hebben we met de opgedane kennis en de feedback van de inwoners gewerkt aan een integrale visie. In drie workshops (geïnitieerd door House of Progress) zijn de uitgangpunten gedefinieerd en is een ‘praatplaat’ gemaakt om het gesprek met de inwoners van Herpt aan te gaan. De praatplaat en een overzicht van vervolgacties op korte en langere termijn zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van November 2020.
 • In de winter van 2020/2021 hebben we warmtescans gemaakt van een flink aantal huizen in Herpt, zodat de bewoners weten waar ze eventueel hun isolatie kunnen verbeteren.
 • In de herfstvakantie van 2021 hebben we een natuurspeurtocht voor de kinderen van Herpt georganiseerd om mensen meer bewust te maken van de dorpsnatuur en de vogels die aanwezig zijn in Herpt.
 • In het voorjaar van 2022 hebben we 76 fruitbomen geplant in de tuinen van Herptenaren om de biodiversiteit te vergroten.

Waarom doen we dit

We geloven dat een duurzaam en klimaatbestendig Herpt bijdraagt aan ons woongenot op de korte en de lange termijn – dus we willen het zelf. Maar het is ook nodig: in het nationaal klimaat- en energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor de verduurzaming van Nederland. Ook de inwoners van Herpt moeten aan de slag en stappen gaan zetten op het gebied van onder andere de verduurzaming van de energieopwekking en extra energiebesparing.

De gemeente Heusden heeft een aantal visies en kadernotities gemaakt voor duurzame energie (zie https://www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/energie/). Daarin staan onder andere de plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie via windturbines en zonnevelden. Ook op regionaal niveau werken gemeenten samen met provincie en waterschappen aan de energietransitie. Via de Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS). Onze gemeente werkt samen in de Regio Hart van Brabant. In de REKS is een voorkeur neergelegd om in het noorden van de gemeente Heusden zonnevelden en windturbines te realiseren. Met andere woorden: de verschillende plannen op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen grote impact hebben op de leefomgeving in Herpt. Als commissie Duurzaamheid proberen de plannen die daar gemaakt worden op de voet te volgen, en ons voor te bereiden op de consequenties en mogelijkheden die dat voor ons en onze leefomgeving kan hebben. Zoals hierboven beschreven nemen we geen standpunt ‘voor’ of ‘tegen’ in, maar verzamelen we zoveel mogelijk informatie zodat de Herptenaren weloverwogen kunnen beslissen. De Dorpsraad zal voor dergelijke grootschalige plannen de mening van het dorp peilen.

De commissie Duurzaamheid verkent wel proactief welke mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen en klimaatbestendig maken van Herpt op kleinere schaal. We zoeken gezamenlijk naar oplossingen waarin natuur én energie én duurzaamheid een plek krijgen. We willen daarin ook verkennen wat we op individueel (bijvoorbeeld zon op eigen dak), lokaal (bijvoorbeeld gezamenlijk investeren in zon op stallen en loodsen) en regionaal (bijvoorbeeld warmtewinning uit water van ’t Oude Maasje of de Bergsche Maas) kunnen doen.


Waar staan we nu?

De ‘praatplaat’ visualiseert de belangrijkste elementen en uitgangspunten voor een klimaatbestendig en duurzaam Herpt. De werkgroep Duurzaam Herpt gaat graag met de inwoners van Herpt in gesprek om vast te kunnen stellen of zij zich kunnen vinden in de geformuleerde uitgangpunten en of zij mee willen doen aan specifieke acties.

Herpt u mee?

De komende tijd gaan we actief aan de slag met de acties zoals hierboven beschreven.

We kondigen specifieke acties aan via huis-aan-huis flyers en op deze website. We hopen u straks (weer) te ontmoeten!

Stel u vragen, maak uw opmerkingen en/of deel uw ideeën met de werkgroep Duurzaam Herpt via duurzaamherpt@gmail.com
Via dit mailadres kunt u zich ook op de digitale mailinglijst laten zetten. Stuur uw naam en adres aan ons door.

Samenwerking gemeente en Klimaatplein Heusden

De werkgroep Duurzaamheid werkt samen met de duurzaamheidswerkgroepen in de andere kernen in de gemeente via het Klimaatplein Heusden en de gemeente Heusden.