Privacy verklaring

 • Herpt
 • Privacy verklaring

Privacyverklaring

Stichting De Dorpsraad, (“De Dorpsraad”) is de ontwerper van https://herpt.info (“de website”). Op deze website verneemt u meer over Herpt.info en over de producten en diensten die we aanbieden. De Dorpsraad is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. De Dorpsraad verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

Contactgegevens:
De Dorpsraad
https://herpt.info

Waarom verwerkt Herpt.info persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) optimaal te kunnen aanbieden op bijvoorbeeld onze website, te leveren zoals overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van relevante mailings om je bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Herpt.info of over aankomende workshops en trainingen. Maar ook bijvoorbeeld om je te vragen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Waarvoor gebruikt Herpt.info uw persoonlijke gegevens?

 • Als u een formulier/commentbox met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
 • Als u een chat start/beantwoord, gebruiken wij uw (persoonlijke) gegevens om gevolg te geven aan uw vraag of commentaar.
 • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
 • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die De Dorpsraad via de Website aanbiedt.
 • Om je zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze software door je te helpen met supportvragen.
 • Om onze dienstverlening en e-mailmarketingsoftware te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te kunnen communiceren via onze software en andere kanalen.
 • Om je vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om kloppend te factureren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 2. Wettelijke verplichtingen;
 3. Toestemming van de gebruiker;
 4. Gerechtvaardigde marketingbelangen van Herpt.info.

Welke gegevens gebruikt Herpt.info?
De Dorpsraad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/formulieren/functionaliteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (maximaal en zeker niet in alle gevallen) verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt.
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen.

Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:

 • Factuur- en betaalgegevens.
 • Gegevens over je activiteiten binnen onze software (open- en klikgedrag) en dienstverlening.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Enkel Herpt.info heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Herpt.info. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële verdeler van Herpt.info-merkproducten.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de Website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Herpt.info verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Herpt.info analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Herpt.info volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Herpt.info neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van Herpt.info) tussen zit.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Herpt.info slaat de gegevens op servers, die in en buiten Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Maoskesdam toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Herpt.info gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor alle overige programma’s of systemen hebben wij een verwerkersovereenkomst met de subverwerkers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Herpt.info bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Een fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar: artikel 52 AWR.
 • Sollicitatiegegevens: maximaal 1 jaar na einde van de procedure.
 • Cookies van internet monitoring: maximaal 12 maanden.

Maakt Herpt.info uw persoonlijke gegevens over aan derden?
Herpt.info deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Herpt.info blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Herpt.info jouw persoonsgegevens nooit aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. De website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Herpt.info. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt Herpt.info cookies, of vergelijkbare technieken op de website?
Herpt.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Herpt.info gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Herpt.info en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformullier op de Website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen
Herpt.info houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 19 april 2018.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Herpt.info?
Herpt.info heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website.

Herpt.info verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Herpt.info deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.