De jaarvergadering van het Dorpshuis

Geachte Inwoners van Herpt,

Hierbij nodigen wij u uit voor De Algemene Jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Herpt op donderdag 8 juli 2021 om 20.00 uur. Deze vergadering wordt gehouden in het gebouw van de voormalige Sint Catharinakerk in Herpt.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 15 april 2019.
3. Financieel verslag van de boekjaren 2019 en 2020.
4. Verslag van de Kascontrolecommissie over de jaren 2019 en 2020.
Benoeming van een nieuw lid voor de Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021.
Kandidaten voor deze functie kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de
secretaris, Margot van der Staak.
5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar (2020) Marion Kusters, Jan van Iersel
en Harry Buijs (2021).

PAUZE

6. Beleidsvoornemens.
7. Stand van zaken werkgroep Dorpshuis Herpt 2.0. De eerste gedachten en ideeën over de
aanpassingen en herbestemming van de voormalige kerk en pastorie willen we graag met alle
inwoners van Herpt delen.
8. De samenstelling van de Stuurgroep voor het seizoen 2021.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

In verband met de corona-maatregelen zijn we verplicht om een maximum aantal deelnemers te hanteren.

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris: secretaris@dorpshuisherpt.nl

Secretariaat: Margot van der Staak

Event Details